GB Studiekeuze

Klachtenregeling

Artikel 1 - Gegevens

GB Studiekeuze
Grote Boel 81
6515 XA  Nijmegen

 

06-23839822
KvK: 64842738

Artikel 2 - Begrippenlijst

Cliënt:
Degene die in traject is bij GB Studiekeuze.

Opdrachtnemer:
GB Studiekeuze

Klacht:
Een mondeling of schriftelijk aangegeven verschil van mening van of namens de cliënt over de verrichte werkzaamheden of over een gedraging van de opdrachtnemer of personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Klaagschrift:
Een schriftelijke klacht.

Klager:
De indiener van een klacht.

Trajectovereenkomst:
De schriftelijke of mondelinge overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de cliënt verbindt om hem of haar te begeleiden.

Geschil:
Een verschil van mening tussen de klager en de opdrachtnemer over de afhandeling van het klaagschrift.

Artikel 3 - Klachtrecht

De cliënt heeft het recht om over de werkwijze een klacht in te dienen bij opdrachtnemer. De klacht kan ook betrekking hebben op gedragingen van de opdrachtgever. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, wordt aangemerkt als een gedraging van de opdrachtnemer.

Artikel 4 - Deugdelijke behandeling klacht

De opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke behandeling van klachten over gedragingen van de opdrachtnemer en over gedragingen van personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 5 - De inhoud van een klacht

Een klacht wordt in eerste instantie mondeling ingediend bij de opdrachtnemer op een daartoe bekend te maken telefoonnummer van de opdrachtnemer. Als de cliënt daar aanleiding voor ziet kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de opdrachtnemer. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van de begeleiding of de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Artikel 6 - Tegemoetkomen aan een klacht

Zodra de opdrachtnemer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, is de opdrachtnemer niet meer gehouden om deze regeling verder toe te passen.

Artikel 7 - Ontvangstbevestiging

De opdrachtnemer bevestigt de ontvangst van een schriftelijke klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen (gerekend vanaf de datum van de poststempel).

Artikel 8 - Geen behandeling van een klacht

De opdrachtnemer is niet gehouden een klacht te behandelen:

  • Indien deze betrekking heeft op de werkzaamheden of een gedraging waarover al eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is behandeld;
  • Welke langer dan twee maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de klager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de beweegreden.

Artikel 9 - Termijn voor afhandeling

De opdrachtnemer handelt de klacht af uiterlijk binnen drie weken na verzending (gerekend vanaf de datum van de poststempel) van de klacht.

Artikel 10 - Afhandeling klaagschrift

De opdrachtnemer stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn reactie op de klacht en van de eventuele conclusies die de opdrachtnemer daaraan verbindt.

Artikel 11 - Bekendmaking van deze klachtenregeling

De opdrachtnemer stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn reactie op de klacht en van de eventuele conclusies die de opdrachtnemer daaraan verbindt.

Artikel 12 - Procedure bij geschillen

Geschillen tussen de cliënt en de opdrachtnemer over de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zowel door de cliënt als door de opdrachtgever worden voorgelegd aan de rechterlijke macht.