GB Studiekeuze

Privacyreglement

Om ons werk te kunnen doen is het noodzakelijk dat van cliënten persoonlijke gegevens worden verzameld. Wij verbinden ons uiterst zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en de richtlijnen te volgen van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. Dit geldt voor het verzamelen, het verwerken en het eventueel verstrekken van persoons- en zorggegevens.

Doel  van het opnemen van persoonlijke gegevens.

  • Het doel van het verzamelen is te kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de begeleiding, zoals op onze offerte omschreven.
  • Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend daartoe plaats.
  • Er worden geen gegevens opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.
  • Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Verantwoordelijkheden en beheer.

GB Studiekeuze is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking. Alle medewerkers van GB Studiekeuze hebben geheimhoudingsplicht.

Om welke gegevens gaat het?

GB Studiekeuze verzamelt uitsluitend gegevens met betrekking tot onze cliënten. Van hen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

  • Personalia en anamnese.
  • Gegevens die in de loop van het begeleidingstraject verzameld worden.
  • Relevante gegevens van derden over de cliënt.

Kennisgeving en verstrekking van gegevens.

Bij inschrijving worden personen in kennis gesteld van dit reglement. Binnen de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan medewerkers van GB Studiekeuze die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening. Buiten de organisatie kunnen persoonsgegevens uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt verstrekt worden aan bij de begeleiding betrokken derden.

Toegang tot de persoonsgegevens.

Toegang tot de persoonsgegevens heeft alleen Gertie Boleij met geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage.

De cliënt kan op verzoek inzage vragen in de geregistreerde gegevens.

Bewaartermijn.

Na afronding van het kalenderjaar worden gegevens die niet meer gebruikt worden gearchiveerd. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij de geregistreerde schriftelijk verzoekt om eerdere of latere verwijdering. Daarna worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd.

Klachten.

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of als hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij zich schriftelijk te wenden tot GB Studiekeuze. De klager krijgt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de klacht antwoord op schrift.

Looptijd en inwerkingtreding.

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per 1 september  2009.