Klachtenregeling

Klachtenregeling behorend bij de Algemene Voorwaarden van GB Studiekeuze.

Deze klachtenregeling is voor het laatst aangepast op 25 februari 2021.

Artikel 1 – Gegevens 

GB Studiekeuze
Grote Boel 81
6515 XA  Nijmegen
KvK: 73555924

Artikel 2 – Begrippenlijst 

Cliënt:
Degene die in traject is bij GB Studiekeuze.
Opdrachtnemer:
GB Studiekeuze
Klacht:
Een mondeling of schriftelijk aangegeven verschil van mening van of namens de cliënt over de verrichte werkzaamheden of over een gedraging van de opdrachtnemer of personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Klaagschrift:
Een schriftelijke klacht.
Klager:
De indiener van een klacht.
Trajectovereenkomst:
De schriftelijke of mondelinge overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de cliënt verbindt om hem of haar te begeleiden.
Geschil:
Een verschil van mening tussen de klager en de opdrachtnemer over de afhandeling van het klaagschrift.

Artikel 3 – Klachtrecht 

De cliënt heeft het recht om over de werkwijze een klacht in te dienen bij opdrachtnemer. De klacht kan ook betrekking hebben op gedragingen van de opdrachtnemer.

Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, wordt aangemerkt als een gedraging van de opdrachtnemer.

Artikel 4 – Deugdelijke behandeling klacht 

De opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke behandeling van klachten over gedragingen van de opdrachtnemer en over gedragingen van personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 5 – De inhoud van een klacht 

Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de opdrachtnemer. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van de begeleiding of de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Artikel 6 – Tegemoetkomen aan een klacht 

Zodra de opdrachtnemer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, is de opdrachtnemer niet meer gehouden om deze regeling verder toe te passen.

Artikel 7 – Ontvangstbevestiging 

De opdrachtnemer bevestigt de ontvangst van een schriftelijke klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen (gerekend vanaf de datum van de poststempel).

Artikel 8 – Geen behandeling van een klacht 

De opdrachtnemer is niet gehouden een klacht te behandelen:

  1. Indien deze betrekking heeft op de werkzaamheden of een gedraging waarover al eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is behandeld;
  2. Welke langer dan twee maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de klager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de beweegreden.

Artikel 9 – Termijn voor afhandeling 

De opdrachtnemer handelt de klacht af uiterlijk binnen drie weken na verzending (gerekend vanaf de datum van de poststempel) van de klacht.

Artikel 10 – Afhandeling klaagschrift 

De opdrachtnemer stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn reactie op de klacht en van de eventuele conclusies die de opdrachtnemer daaraan verbindt.

Artikel 11 – Bekendmaking van deze klachtenregeling 

De opdrachtnemer maakt de klachtenprocedure op verzoek en actief bekend aan de cliënt.

Artikel 12 – Procedure bij geschillen 

Geschillen tussen de cliënt en de opdrachtnemer over de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zowel door de cliënt als door de opdrachtgever worden voorgelegd aan de rechterlijke macht.

Wijzigingen klachtenregeling

Deze klachtenregeling is voor het laatst aangepast op 25 februari 2021.

GB Studiekeuze kan deze regeling aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze regeling geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

GB Studiekeuze
Grote Boel 81
6515 XA Nijmegen

+31 (0) 6 23 83 98 22

BTW id: NL001485850B37
KvK #: 73555924