Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door GB Studiekeuze

Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtnemer: de medewerker van GB Studiekeuze die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
 3. overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst conform en naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijzing van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. Op deze overeenkomst is de privacyverklaring van GB Studiekeuze van toepassing.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Voor klachten over de verrichte werkzaamheden verwijzen wij naar de klachtenregeling van GB Studiekeuze.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11. Honorarium

 1. Partijen komen een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.
 4. De verschuldigde kosten zullen vooraf in rekening worden gebracht, eventueel in termijnen.

 Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 2.500,- 15%
  • over de volgende € 2.500,- 10%
  • over de volgende € 2.500,- 5%
  • over de volgende € 2.500,- 1%
  • boven € 200.000,- 0,5%
  • Er geldt een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten, ongeacht de hoogte van de openstaande rekening.
 1. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Garantievoorwaarden

Garantie geldt uitsluitend voor het Studiekeuze Pakket Compleet en het Studiekeuze Pakket Succes onder de volgende voorwaarden:

 • Als opdrachtgever een gemaakte afspraak moet verzetten dan kan dat niet later dan 24 uur voor aanvang van de afspraak.
 • Opdrachtgever voert alle opdrachten uit die opdrachtnemer geeft in het kader van de opdracht.
 • Opdrachtgever komt alle gemaakte afspraken na.
 • Opdrachtgever is voor de gesprekken aanwezig op de afgesproken tijd en plaats.
 • Op het moment dat het rapport met advies gepresenteerd wordt, is er geen passende keuze gemaakt.
 • Na schriftelijke opgaaf van redenen (mail) door opdrachtgever wordt het het volledige door opdrachtgever betaalde bedrag teruggestort.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de GB Studiekeuze.

 Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing,

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

GB Studiekeuze kan de leveringsvoorwaarden aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

GB Studiekeuze
Grote Boel 81
6515 XA Nijmegen

+31 (0) 6 23 83 98 22

BTW id: NL001485850B37
KvK #: 73555924