Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

GB Studiekeuze
Grote Boel 81, 6515 XA  Nijmegen

functionaris voor de gegevensbescherming: G.P. Boleij

Het gebruik van persoonsgegevens door GB Studiekeuze

U verstrekt gegevens aan GB Studiekeuze. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens dienstverlening

GB Studiekeuze verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gezondheidsgegevens
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Testgegevens
 • Uitgevoerde opdrachten
 • Uitgebracht advies

Doeleinden dienstverlening

GB Studiekeuze verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens marketing

GB Studiekeuze verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Foto;
 • Video.

Doeleinden marketing

GB Studiekeuze verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Houden van evaluaties;
 • Gebruik van referenties;
 • Verstrekken van informatie via een mailing systeem/autoresponder.

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, worden verwerkt, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat GB Studiekeuze hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst studiekeuze.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan GB Studiekeuze persoonsgegevens uitwisselen. GB Studiekeuze kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer GB Studiekeuze aan een wettelijke verplichting moet voldoen. GB Studiekeuze zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen op iCloud/Dropbox. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook (WhatsApp) in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

GB Studiekeuze zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Dit met een maximum van 2 jaar na het aanbieden van de rapportage.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat GB Studiekeuze zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft GB Studiekeuze passende beveiligingsmaatregelen genomen. De beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in het beveiligingsprotocol.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaringraadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om GB Studiekeuze een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u GB Studiekeuze verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

GB Studiekeuze [Gebruik hiervoor het contactformulier op de website] 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GB Studiekeuze, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor andersoortige klachten zie de klachtenregeling op deze website.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

GB Studiekeuze kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.